Verzwaring Aansluiting

Controle elektrische laagspanningsinstallatie bij verzwaring aansluiting.

Bij het verzwaren van een elektrische installatie van een wooneenheid is een controleonderzoek van de elektrische installatie wettelijk verplicht.

De nutsmaatschappij heeft een positief keuringsattest nodig om de verzwaring van de aansluiting te kunnen doorvoeren. Onder wooneenheid dient men te verstaan: een huis (= woning), een appartement, een studio, een sociale woning, een lokaal of geheel van lokalen die als woning worden gebruikt voor een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap samenleven. Dus ook een studentenflat, een studentenhome, een serviceflat, een vakantiehuisje,… dienen te worden beschouwd als een wooneenheid.

De uitgevoerde inspectie verloopt volgens de voorschriften van het AREI en de bepalingen vooropgesteld in K.B. van 01/07/1992.

Wat zegt het K.B.?
Volgens het K.B. dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen een oude en een nieuwe installatie. Als criterium voor dit onderscheid wordt er gekeken naar de datum van aanleg van deze installaties. Installaties die zijn aangelegd voor 01/10/1981 worden aanzien als oude installaties. Installaties geplaatst vanaf 01/10/1981 worden aanzien als nieuwe installaties.

Welke installaties dienen te worden onderzocht?

 • Installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981;
 • Installaties in gebruik genomen na 1 oktober 1981 en waarvoor er geen gelijkvormigheidsattest meer beschikbaar is;
 • Installaties in gebruik genomen na 1 oktober 1981 en waarvoor het gelijkvormigheidsattest niet meer geldig is (d.w.z. dat het attest bijvoorbeeld niet meer overeenstemt met de werkelijke uitvoering van de installatie,…);
 • Verzwaringen voor beroepsdoeleinden.

Wat zijn de gevolgen van deze keuring?

Een volledig positief verslag.

Na afloop van de keuring wordt er een volledig positief verslag afgeleverd. Dit impliceert dat de ganse installatie (het oude gedeelte als dit zou aanwezig zijn alsook het nieuwe gedeelte) voldoet aan de regelgeving. Dit verslag is geldig voor 25 jaar, tenminste als er in tussentijd geen bijkomende wijzigingen aan de elektrische installatie worden aangebracht. De verzwaring van de installatie kan worden toegestaan.

Een deels positief verslag.

Na afloop van de keuring wordt er een deels positief verslag afgeleverd. Hierbij dient er een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de oude installatie en de nieuwe installatie. Dit impliceert dat de nieuwe installatie volledig voldoet aan de regelgeving en dat de oude installatie niet voldoet aan de regelgeving.

Op het keuringsattest zal dit onderscheid dan ook duidelijk vermeld worden. De inbreuken die er zijn met betrekking tot de oude installatie zullen overzichtelijk geformuleerd worden op het verslag. De eigenaar heeft de plicht om de inbreuken met betrekking tot de oude installatie in regel te stellen met de voorschriften binnen een termijn van 1 jaar te tellen vanaf het eerste onderzoek. De installatie dient uiterlijk 1 jaar na het eerste onderzoek opnieuw onderworpen te worden aan een controlebezoek om na te gaan dat de bij het eerste onderzoek vermelde inbreuken werden opgelost. Deze herkeuring dient te worden uitgevoerd door hetzelfde organisme dat de eerste controle heeft uitgevoerd. Indien blijkt dat deze inbreuken opgelost zijn zal er een nieuw positief keuringsattest worden afgeleverd. Dit verslag is geldig voor 25 jaar, tenminste als er in tussentijd geen bijkomende wijzigingen aan de elektrische installatie worden aangebracht. Indien blijkt dat er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de bij het eerste onderzoek vermelde inbreuken op de oude installatie, zal het FOD Energie hiervan in kennis gesteld worden. De verzwaring van de installatie kan worden toegestaan bij het eerste onderzoek, niettegenstaande er inbreuken zijn op de oude installatie.

De verzwaring van de installatie kan worden toegestaan bij het eerste onderzoek, niettegenstaande er inbreuken zijn op de oude installatie.

Een volledig negatief verslag.

Na afloop van de keuring wordt er een negatief verslag afgeleverd. Dit impliceert dat de installatie, de nieuwe installatie zowel als de oude installatie, niet voldoet aan de regelgeving. In dit geval kan er uiteraard geen verzwaring worden toegestaan.

Welke documenten dienen aanwezig te zijn bij uitvoering van de keuring?

Nieuwe installatie

Voor de nieuwe installatie dienen volgende documenten aanwezig te zijn:

 • Vereenvoudigd eendraadsschema (met vermelding van adres installatie, nominale spanning, sectie voedingskabel hoofdbord, type en doorsnede van de verschillende vertrekken, karakteristieken differentieelschakelaars, karakteristieken bescherminrichtingen) en situatieplan (met juiste plaatsbepaling van de lichtpunten, schakelaars, toestellen, wandcontactdozen) zonder kringaanduiding;
 • Indien deze documenten niet beschikbaar zijn bij het onderzoek zal dit aanleiding geven tot een inbreuk op het verslag.

Oude installatie

Voor de oude installatie dienen volgende documenten aanwezig te zijn:

Volledig ééndraadsschema en situatieplan (met juiste plaatsbepaling van de lichtpunten, schakelaars, toestellen, verdeelborden, aftak- & wandcontacten verbindingsdozen,…) inclusief kringaanduiding. Indien deze documenten niet beschikbaar zijn bij het onderzoek zal dit aanleiding geven tot een inbreuk op het verslag.

Hoe verloopt deze keuring?

Administratieve Deel

Nazicht aanwezigheid van het ééndraadsschema en situatieplan.

Visuele Controle

 • Eéndraadsschema en situatieplan met de reële uitvoering van de installatie;
 • Gebruikte materialen en correcte plaatsingswijzen;
 • De bescherming tegen indirecte aanraking;
 • De bescherming tegen directe aanraking;
 • De bescherming tegen overstroom & kortsluiting;
 • Keuze differentieelschakelaar in functie van verzwaring.

Beproevingen en Metingen

 • Meten van de spreidingsweerstand van de aarding;
 • Meten van de isolatieweerstand;
 • Controle continuïteit van de beschermingsgeleiders en equipotentiaalverbindingen;
 • Beproeven van de differentieelstroominrichting (DSI);
 • Nazicht foutlussen.

Aanvraag van een controle?

Voor aanvraag van de controle elektrische laagspanningsinstallatie bij verzwaring aansluiting neem contact met ons op.

Belangrijk te vermelden.

Verzwaring voor beroepsdoeleinden.

Verzwaringen voor beroepsdoeleinden resulteren niet onder het K.B. van 01/07/1992.
Desondanks deze uitzondering zal de stroom leverende maatschappij wel een onderzoek vragen vooraleer over te gaan tot verzwaring van de aansluiting. In dit geval zal er in het keuringsattest volgende nota vermeld worden:
“Verzwaring voor beroepsdoeleinden niet resulterend onder de voorschriften van het K.B. van 01/07/1992”. Dit keuringsattest heeft een geldigheid van 5 jaar, tenminste als er in tussentijd geen bijkomende wijzigingen aan de elektrische installatie worden aangebracht..

adminVerzwaring Aansluiting