Overdracht Eigendom

Controle elektrische laagspanningsinstallatie bij overdracht eigendom.

Bij de verkoop van een wooneenheid, ook wel overdracht eigendom genoemd, is de verkoper sinds 1 juli 2008 verplicht een controle van de volledige elektrische installatie te laten uitvoeren.

Onder wooneenheid dient men te verstaan: een huis (= woning), een appartement, een studio, een sociale woning, een lokaal of geheel van lokalen die als woning worden gebruikt voor een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap samenleven.

Dus ook een studentenflat, een studentenhome, een serviceflat, een vakantiehuisje,… dienen te worden beschouwd als een wooneenheid. Deze regelgeving is van kracht in de 3 gewesten.

Welke installaties dienen te worden onderzocht?

 • Installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981;
 • Installaties in gebruik genomen na 1 oktober 1981 en waarvoor er geen gelijkvormigheidsattest meer beschikbaar is;
 • Installaties in gebruik genomen na 1 oktober 1981 en waarvoor het gelijkvormigheidsattest niet meer geldig is (d.w.z. dat het attest bijvoorbeeld niet meer overeenstemt met de werkelijke uitvoering van de installatie,…).

Wat zijn de gevolgen van deze keuring?

Een positief verslag

Na afloop van de keuring wordt er een positief verslag afgeleverd.
Dit impliceert dat de installatie voldoet aan de regelgeving. Dit verslag is 25 jaar geldig, tenminste als er in tussentijd geen bijkomende wijzigingen aan de elektrische installatie worden aangebracht.

Een negatief verslag

Na afloop van de keuring wordt er een negatief verslag afgeleverd. Dit impliceert dat de installatie niet meer voldoet aan de regelgeving.

Controle elektrische laagspanningsinstallatie bij overdracht eigendom.In dit geval is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de koper te vermelden, met name zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd. Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkend organisme aan te stellen voor een nieuw controleonderzoek om na te gaan of na afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de akte van verkoop, de overtredingen verdwenen zijn.

De koper heeft dus de plicht om de installatie terug in regel te brengen met de voorschriften, door de geformuleerde inbreuken in dit verslag op te lossen. Indien blijkt dat dit niet gebeurd is, zal het het FOD Energie hiervan in kennis gesteld worden.

Deze besluitvorming heeft geen enkele beperking op het verloop van de verkoop van de wooneenheid.

De praktische afhandeling van de keuring.

Wanneer dient het keuringsattest beschikbaar te zijn?

Het keuringsattest moet beschikbaar zijn op het moment dat de akte van verkoop wordt ondertekend. De verkoop zal worden opgeschort indien dit document niet aanwezig is. De notaris(sen) dienen erop toe te zien dat alle documenten aanwezig zijn.

Wie dient de controle te laten uitvoeren?

In het geval van een verkoop van een wooneenheid dient de verkoper, voor zijn rekening, een keuring te laten uitvoeren door een erkend keuringsorganisme.

Wat dient er aanwezig te zijn bij uitvoering van de keuring?

Indien mogelijk het eendraadsschema en een situatieplan (met juiste plaatsbepaling van de lichtpunten, schakelaars, toestellen, verdeelborden, aftak-, wandcontact- en verbindingsdozen);
Indien deze documenten niet beschikbaar zijn bij het onderzoek zal dit aanleiding geven tot een inbreuk op het verslag.

Hoe verloopt deze keuring?

Administratieve Deel

Nazicht aanwezigheid van het ééndraadsschema en situatieplan.

Visuele Controle

 • Eéndraadsschema en situatieplan met de reële uitvoering van de installatie;
 • Gebruikte materialen en correcte plaatsingswijzen;
 • Bescherming tegen indirecte aanraking;
 • Bescherming tegen directe aanraking;
 • Bescherming tegen overstroom & kortsluiting.

Beproevingen en Metingen

 • Meten van de spreidingsweerstand van de aarding;
 • Meten van de isolatieweerstand;
 • Controle continuïteit van de beschermingsgeleiders en equipotentiaalverbindingen;
 • Beproeven van de differentieelstroominrichting (DSI);
 • Nazicht foutlussen.

Aanvraag van een controle?

Voor aanvraag van de controle overdracht eigendom neem contact met ons op.

adminOverdracht Eigendom